ПрАТ "СТРОЙАВТОСЕРВИС"

Код за ЄДРПОУ: 00910593
Юридична адреса: 65085 м. Одеса, вул. Моторна, б. 4
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2016 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1720.4 1618.9
Інші операційні доходи 2120 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 1720.4 1618.9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (1711.3) (1585.9)
Інші операційні витрати 2180 (0) (16.8)
Інші витрати 2270 (0) (0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (1711.3) (1602.7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 9.1 16.2
Податок на прибуток 2300 (1.6) (0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 7.5 16.2

Примітки: д/в


Керівник

 

(підпис)

Антонов Анатолiй Iванович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

відсутній