ПрАТ "СТРОЙАВТОСЕРВИС"

Код за ЄДРПОУ: 00910593
Юридична адреса: 65085 м. Одеса, вул. Моторна, б. 4
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2017
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРОЙАВТОСЕРВИС" за ЄДРПОУ 00910593
Територія   за КОАТУУ 5110137300
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 41.20"
Середня кількість працівників, осіб 10    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса, телефон 65085 Одеська область Малиновський м. Одеса вул. Моторна, буд. 4 (048) 740-27-51

1. Баланс
на 31.12.2016

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 41529 41529
Основні засоби: 1010 3621.5 3498.9
первісна вартість 1011 8232.2 8172.5
знос 1012 (4610.7) (4673.6)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 45150.5 45027.9
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 6092.7 6001.6
у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 1008.1 1007.6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 28.1 21.1
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 5.1 0.7
Витрати майбутніх періодів 1170 613 613
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 7747 7644
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 1805 1805
Баланс 1300 54702.5 54476.9


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 370 370
Додатковий капітал 1410 0 0
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -761.8 -754.3
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 -391.8 -384.3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 41139 41237.4
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 2963.3 2667.6
товари, роботи, послуги 1615 10899.8 10850.2
розрахунками з бюджетом 1620 52.3 71.2
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 11.3 7.2
розрахунками з оплати праці 1630 28.6 27.6
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 0 0
Усього за розділом III 1695 13955.3 13623.8
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 54702.5 54476.9

Примітки: д/в


Керівник

 

(підпис)

Антонов Анатолiй Iванович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

відсутній