ПрАТ "СТРОЙАВТОСЕРВИС"

Код за ЄДРПОУ: 00910593
Юридична адреса: 65085 м. Одеса, вул. Моторна, б. 4
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 29.04.2016
Кворум зборів** 83.39
Опис 1. Обрання лiчильної комiсiї. Прийняття рiшення про припинення її повноважень. 2. Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв. 3. Розгляд звiту голови правлiння за 2014-2015 р.р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту голови правлiння. 4. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2014-2015 р.р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 5. Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї товариства за 2014-2015 р.р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї. 6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2014-2015 р. р. 7. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2014-2015 р. р., затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради товариства. 9. Визначення кiлькiсного складу членiв наглядової ради. Обрання членiв наглядової ради. 10. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради 11. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї. 12. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї. 13. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами ревiзiйної комiсiї. 14.Розгляд питання про укладання головою правлiння генерального договору, договору уступки майнових прав на об_єкт будiвництва з вiдкладальними умовами, договiр доручення на виконання функцiй замовника будiвництваз вiдкладальними умовами з управителем фонду фiнансування будiвництва, укладення договорiв поруки.. 15. Розгляд питання видачi головою правлiння управителевi фонду фiнансування будiвництва безвiдкличної довiреностi на виконання функцiй замовника будiвництва. 16 Надання повноважень головi правлiння по укладенню генеральних договорiв про спiвпрацю, договорiв поруки (поручительства), договорiв дарування. 17. Розгляд умов правил про участь у фондi фiнансування будiвництва наданих управителем фонду фiнансування будiвництва, а також надання згоди на заключення головою правлiння договорiв, обумовлених умовами правил фiнансування будiвництва, договорiв на спорудження об'єктiв нерухомостi, на укладення договорiв з субпiдрядними органiзацiями. 18. Надання згоди на заключення головою правлiння договорiв iпотеки з управителем фонду фiнансування будiвництва i договорiв пов'язаних з оформлення iпотеки (оцiнка об'єкта незавершеного будiвництвом), а також укладення договорiв страхування об'єкта незавершеного будiвництва. 19.Надання повноважень головi правлiння на укладання кредитних договорiв з банкiвськими або iншими фiнансовими установами та встановленням вiдсоткової ставки у розмiрi вiд 10 до 35 % рiчних. 20.Надання повноважень головi правлiння на укладання договорiв iпотеки вiд заставу нерухомого та/або рухомого майна, яке перебуває у власностi приватного акцiонерного товарства "Стройавтосервис" для забезпечення виконання умов кредитних договорiв з банкiвським або iншими фiнансовими установами. 21.Надання повноважень головi правлiння на укладання короткострокових кредитних договорiв з банкiвським або iншими фiнансовими установами без застави та встановленням вiдсоткової ставки у розмiрi вiд 10 до 35 % рiчних. 22. Розгляд питання про надання повноважень головi правлiння на органiзацiю, здiйснення та затвердження iнформацiї про випуск облiгацiй. 23.Надання згоди на заключення головою правлiння договорiв про спiльнудiяльнiсть з житлово-будiвельними кооперативами та iншими юридичними особами. 24.Надання повноважень головi правлiння на органiзацiю продажу цiлiсного майнового комплексу _ виробничих споруд згiдно технiчного паспорту за адресою: м. Одеса, вул. Моторна, 4. 25.Надання повноважень головi правлiння на органiзацiю продажу магазину та кафе згiдно технiчного паспорту за адресою: м. Одеса, вул. Моторна, 4. 26. Надання повноважень головi правлiння на органiзацiю продажу цiлiсного майнового комплексу _ виробничих та невиробничих споруд згiдно технiчного паспорту за адресою: Одеська область Овiдiопольський район с. Нова Долина вул. Крупської, 2а. Всi питання порядку денного розглянутi, прийнятi бiльшiстю голосiв, iншi пропозицiї не вносилися.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.