ПрАТ "СТРОЙАВТОСЕРВИС"

Код за ЄДРПОУ: 00910593
Юридична адреса: 65085 м. Одеса, вул. Моторна, б. 4
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Антонов Анатолiй Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи КК, 751040, 01.12.2001, Овідіопольським РВ УМВС України в Одеській області
4) рік народження*** 1946
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Голова правління ВАТ "Агроспецмонтаж"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 06.06.2016, 5 років
9) опис Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту товариства: Повноваження, права та обов'язки Голови правління визначаються Правління. Голова Правління без довіреності здійснює дії від імені Товариства в межах повноважень, наданих Правлінням. Голова Правління представляє Товариство у його відносинах з третіми особами, державними органами, веде переговори та укладає угоди від імені Товариства (з урахуванням необхідності узгодження угод на певну суму) в межах повноважень, наданих Правлінням. Голова Правління виконує рішення правління. Винагорода посадовій особі не сплачувалась, у тому числі у натуральній формі. Загальними зборами акціонерів від 29 квітня 2011 року було прийнято рішення про зміну типу та низви товариства, у зв"язку з цим, посадова особа була звільнена та обрана на наступний термін (Рішення Наглядової Ради акціонерів від 29.04.2011року, рішення власників). У зв'язку з закінченням строку повноважень був укладений Контракт між Вищім органом товариства (наглядовою радою) та Керівником (головою правління) від 06.06.2016 р (Рішення наглядової ради від 11.05. 2016 р.) Стаж керівної роботи 41 років. займає посаду ПрАТ "Стройавтосервис" (м.Одеса, вул. Моторна,4) - голова правлiння. Перелік попередніх посад: З 01.09.1964 р. по 06.1971 р. навчання у ОВІМУ З 20.07.1971 р. по 19.11.1979 р. ДВ пароплавство - старший помічник капітана теплоходу З 01.12.1979 р. по 16.07.1980 р. Владивостокська база тралового і рефрижераторного флоту - морський інспектор З 01.10.1980 р. по 14.08.1981 р. Овідіопольське Райпо - завідуючий магазином З 14.09.1981 р. по 31.12.1992 р. Іллічівський морський рибний порт - капітан теплоходу З 05.01.1993 р. по 06.02.2003 р. СП "Урас-Ко" - директор З 07.02.2003 р. по 2011 р. ВАТ "Агроспецмонтаж" (м.Одеса, вул. Моторна,4) - голова правління. 3 2011 року - ПрАТ "Стройавтосервис" (м.Одеса, вул. Моторна,4) - голова правлiння.


1) посада* Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Слежина Наталя Вікторівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи КК, 455385, 19.04.2000, Приморським РВ УМВС України в Одеській області
4) рік народження*** 1958
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** СП "УРАС ко"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2011, 5 років
9) опис Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту товариства: Здійснює прийом і контроль первинної документації по відповідних ділянках обліку і готує їх до рахункової обробки. Визначає розміри доходів і витрат, надходжень і відрахувань засобів, кредитні взаємовідносини підприємства з бюджетом, складає баланси доходів і витрат, касові плани і кредитні заявки. Бере участь в підготовці планів виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг, виконуючи до них необхідні розрахунки, в розробці нормативів обігових коштів по видах сировини, матеріалів і інших товарно-матеріальних цінностей і витрат у вартісному вираженні, доводить затверджені показники до підрозділів організації. Аналізує виконання кошторисів, оперативну і бухгалтерську звітність по фінансовій діяльності. Веде облік виконання плану по реалізації продукції, робіт, послуг, планів по прибутку і податку з обороту, надходжень доходів, наявність засобів на рахунках у банку, погашення кредитної заборгованості державному бюджету, постачальникам і установам банків. Винагорода посадовій особі не сплачувалась, у тому числі у натуральній формі. Загальними зборами акціонерів від 29 квітня 2011 року було прийнято рішення про зміну типу та низви товариства, у зв"язку з цим, посадова особа була звільнена та обрана на наступний термін (Рішення Наглядової Ради акціонерів від 29.04.2011 року, рішення власників). Протягом 2016 року переобрання посадової особи не відбувалося. Стаж керівної роботи 13 років. Займає посаду Головного бухгалтера ПП "Урас-КО", м. Одеса, вул. Моторна, 4 Перелік попередніх посад: З 20.09.1976 р. по 14.06.1977 р. "Джамбульський з-д силікатних та ЗБК" - лаборант З 22.08.1977 р. по 10.08.1982 р. Джамбульський гідромеліоративно-будівничий інститут З 09.09.1982 р. по 10.03.1983 р. Карагандійський облупрмеліорхоз - інженер З 25.04.1983 р. по 22.08.1983 р. ПМК-109 тресту "Джамбулводбуд" - інженер-геодезіст З 12.09.1983 р. по 15.10.1984 р. Сирдар'їнське ХРУ - старший інженер-економіст З 23.10.1984 р. по 25.06.1987 р. Гагарінський світлотехнічний з-д - майстер З 23.07.1987 р. по 18.10.1993 р. Одеський з-д "Червоний Жовтень" - бухгалтер-економіст З 19.10.1993 р. по 31.01.1998 р. СП "Урас-Ко" - головний бухгалтер З 01.02.1998 р. по 31.12.1998 р. ПМП "Акбар" - головний бухгалтер З 01.01.1999 р. по теперішній час СП "Урас -Ко" - головний бухгалтер Акціями товариства не володіє.


1) посада* Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Фурсова Алла Сергіївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи КК, 068572, 03.07.1998, Іллічівьким РВ УМВС України в Одеськiй областi
4) рік народження*** 1976
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ЧАО "Стройавтосервис" - зам. главного бухгалтера
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.06.2011, Безстроково
9) опис Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту товариства: Здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства. Здійснює контроль за економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереженням власності приватного підприємства. Забезпечує раціональну організацію обліку і звітності на підприємстві і в його підрозділах на основі максимальної централізації і механізації облікових і обчислювальних робіт, прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку і контролю, розробку і здійснення заходів, спрямованих на дотримання дисципліни і зміцнення господарського розрахунку. Здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань, витрачання фонду заробітної плати, за встановленням посадових окладів, проведенням інвентаризації грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних фондів, перевірок організації бухгалтерського обліку і звітності. Веде контроль по правильному витрачанню контролює підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання правління. Своєчасно надає наглядовій раді, ревізійній комісії, внутрішнім і зовнішнім аудиторам Винагорода посадовій особі не сплачувалась, у тому числі у натуральній формі. Акціями товариства не володіє. Протягом 2016 року переобрання посадової особи не відбувалося. Стаж керівної роботи 18 років. Перелік попередніх посад: ПП "Аквариус" - главный бухгалтер - 9 мес.8 дн. /22.07.97г.-30.04.98г. АОЗТ "Будгаз -2" - зам.главного бухгалтера -1 год 9 мес. 21 день /03.05.98г.-24.02.2000г. ЧП "Будинвест" - бухгалтер - 5 лет 11 мес. 20 дн. / 01.04.06г.-20.03.06г. ДП "Техкомплект-Одесса" -главный бухгалтер - 2 мес. 15 дн. / 01.09.06г-15.11.06г. ООО "Содружество" - бухгалтер - 11мес.8 дн. /04.12.06г.-12.11.07 г. ООО "Рест" - бухгалтер - 2 мес. 23 дн. /14.01.08 г.- 07.04.08 г. ООО "Империал- Запад" - главный бухгалтер - 2 года 1 мес. 14 дн. /17.04.08 г.-31.05.10г. ООО "Фруктовый Дом Империал" -главный бухгалтер-11 мес. 10 дн. /21.04.08г.-31.03.09г. ООО "Фруктовый Дом Империал ВН"-главный бухгалтер-1 г. 9 мес. /01.07.09г.-31.03.11г. ЧАО "Стройавтосервис" - зам. главного бухгалтера -1 мес. 27 дн. / 04.04.11г.-31.05.11г. ЧАО "Стройавтосервис" - головний бухгалтер


1) посада* Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Трофимовський Валерiй Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи КЕ, 714741, 16.07.1997, Жовтневим РВ ОМУ УМВС України в Одеській області
4) рік народження*** 1940
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 42
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ВАТ "Агроспецмонтаж" (м.Одеса, вул. Моторна,4) - головний інженер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2016, 3 роки
9) опис Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту товариства: Здійснює організацію роботи і ефективної взаємодії виробничих одиниць і промислових цехів. Забезпечує виконання завдань по будівельних об'єктах, ритмічного випуску продукції високої якості цехами організації. Здійснює регулярний оперативний контроль за ходом виробництва і інших видів діяльності згідно ліцензій, вживає заходи по попередженню і усуненню порушень ходу виробничого процесу. Здійснює регулярний оперативний контроль за забезпеченістю підрозділів необхідними матеріалами, конструкціями, виробами. Організовує впровадження нових матеріалів, нового устаткування, механізації і автоматизації технологічних процесів. Організовує роботи по експлуатації і відновленню основних фондів і устаткування, проектування і будівництва нових виробничих потужностей власної виробничої бази. Забезпечує виконання проектів організації будівництва, проекту виробництва робіт, введення об'єктів в експлуатаціюЗдійснює контроль над розробкою і виконанням заходів по розвитку виробництва, збільшенням його потужностей. Забезпечує дотримання Законів України, використовує правові засоби для вдосконалення управління. Як голова наглядової ради : Контролює діяльність правління і захист прав акціонерів. Приймає рішення про підготовку повістки дня загальних зборів, даті його проведення і про включення пропозицій до порядку денного. Ухвалення рішення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів. Планує роботу наглядової ради, тобто скликає засідання і головує на нім, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом. Винагорода посадовій особі не сплачувалась, у тому числі у натуральній формі. Займає посаду ПрАТ "Стройавтосервис" (м.Одеса, вул. Моторна,4) - головний інженер. Акціями товариства не володіє. Перелік попередніх посад: З 23.09.1957 р. по 01.09.1959 р. Одеський судноремонтний завод№1 - токар З 01.09.1959 р. по 01.01.1961 р. Одеське СУ - 511 - слюсар-сантехнік З 02.08.1963 р. по 30.12.1963 р. Горлівське СУ - 7 - виробнича практика З 17.01.1966 р. по 21.02.1966 р. Одеський "Облрембудтрест" - інженер-сантехнік З 05.03.1966 р. по 01.10.1967 р. Військова частина №73561 - прораб З 26.10.1967 р. по 30.12.1969 р. Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства - старший інженер З 16.01.1970 р. по 23.03.1987 р. Одеське СМУ тресту "Спецелеватормельмонтаж" - головний інженер З 23.03.1987 р. по теперішній час ВАТ "Агроспецмонтаж" (м.Одеса, вул. Моторна,4) - головний інженер Стаж керівної роботи 42 років. обрано на посаду 29.04.2016 р. На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв товариства (протокол вiд 29.04.2016 р.) посадова особа обрана членом наглядової ради. На пiдставi рiшення засiдання наглядової ради (протокол вiд 29.04.2016 р.) посадова особа обрана головою наглядової ради.


1) посада* Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кривоносов Микола Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи КЕ, 927330, 03.02.1998, Іллічівським РВ УМВС України в Одеській області
4) рік народження*** 1955
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ТОВ "ІЗТ Трейд" - директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2016, 3 роки
9) опис Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту товариства: Забезпечує безпечні умови праці при організації і веденні технологічних процесів. Планує і здійснює заміни технологічних процесів і операцій і операцій, сировини і матеріалів, пов'язаних з виникненням шкідливих виробничих чинників, процесами, операціями, сировиною і матеріалами, що забезпечують нешкідливі умови праці. Розглядає і погоджує технічні завдання і технічні умови на виробниче устаткування і процеси за наявності в них вимог безпеки. Забезпечує високу трудову дисципліну, виконання правил внутрішнього трудового розпорядку членами колективу на закріпленій ділянці. Організовує забезпечення підприємства усіма необхідними для його виробничої діяльності матеріальними ресурсами, сировиною, матеріалами, напівфабрикатами, конструкціями, паливом, комплектуючими виробами, інструментом, запасними частинами, спецодягом, господарським інвентарем та ін.Керує розробкою проектів річних планів матеріально-технічного забезпечення виробництва на основі визначення потреби підрозділів організації в матеріальних ресурсах; складанням матеріальних балансів і заявок на розподілювані матеріальні ресурси і їх обгрунтування і необхідні розрахунки. Бере участь в узгодженні умов і укладенні договорів постачань по матеріально-технічному забезпеченню організації, вживає заходи по розширенню прямих постійних і довгострокових господарських зв'язків з постачальниками. Забезпечує контроль над станом запасів матеріалів і комплектуючих виробів, оперативним регулюванням виробничих запасів на підприємстві, дотриманням лімітів на відпустку матеріальних ресурсів і їх витрачанням в підрозділах організації по прямому призначенню. Як член правління бере участь в чергових і позачергових зборах акціонерів, засіданнях правління, контролює підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання правління. Винагорода посадовій особі не сплачувалась, у тому числі у натуральній формі. Займає посаду ПрАТ "Стройавтосервис" (м.Одеса, вул. Моторна,4) - комерцiйний директор Акціями товариства не володіє. Перелік попередніх посад: З 01.08.1977 р. по 31.10.1977 р. Рибінське транспортне підприємство - інженер З 18.06.1979 р. по 24.08.1981 р. Рибінське транспортне підприємство - зам. керівника З 12.10.1981 р. по 23.06.1982 р. Одеське обласне управління автотранспорту -ст. інженер З 28.06.1982 р. по 01.03.1999 р. АТ "Іллічівськзовніштранс" - зам. керівника З 01.03.1999 р. по 31.10.2002 р. ТОВ "ІЗТ Трейд" - директор З 19.15.2003 р. по теперішній час ПрАТ "СТРОЙАВТОСЕРВИС" (ВАТ "Агроспецмонтаж") (м.Одеса, вул. Моторна,4) - комерційний директор Стаж керівної роботи 10 років. обрано на посаду 29.04.2016 р. Обрання на посаду вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв товариства (протокол вiд 29.04.2016 р.).


1) посада* Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Піскунов Микола Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи АК, 215288, 07.07.1998, Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетровській області
4) рік народження*** 1976
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ВАТ "Нікопольський завод серосплавів", Економіст другої категорії.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2016, 3 роки
9) опис Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту товариства: Здійснює контроль за своєчасною підготовкою об'єкту до виробництва механізованих робіт і дотриманням вимог нормативної і технічної документації, а також проекту виробництва робіт при експлуатації машин і устаткування. Забезпечує контроль за справним технічним станом машин, механізмів і устаткування, що знаходиться в його веденні. Здійснює контроль за правильністю складання графіків ремонту і техобслуговування машин і механізмів. Здійснює організацію і забезпечення столярних робіт і ремонтно-експлуатаційних робіт необхідними механізмами. Здійснює організацію і контроль за проведенням інвентаризації усієї техніки, наявність техоснастки, приладів, якості обслуговування. . Здійснює впровадження нової техніки і пристосувань по скороченню ручної праці. Здійснює облік і контроль за засобами малої механізації по підрозділах організації.Здійснює облік і контроль за своєчасним забезпеченням запчастинами усіх механізмів техніки, малої механізації, устаткування. . Здійснює контроль за експлуатацією устаткування відповідно до правил технічної експлуатації, техніки безпеки, виробничої санітарії. Як член наглядової ради бере участь в засіданнях наглядової ради і прийнятті на них піднятих питань. Винагорода посадовій особі не сплачувалась, у тому числі у натуральній формі. Стаж керівної роботи 11 років. Акціями товариства не володіє. Займає посаду ПрАТ "Стройавтосервис" (м.Одеса, вул. Моторна,4) - начальник транспортної дiльницi Попередній перелік посад: З 07.08.1991 р. по 27.06.1995 р. Нікопольський сільськогосподарський технікум З 29.08.1995 р. по 15.06.2000 р. Харківський державний університет ім. Г.С. Сковороди З 16.06.2000 р. по 08.08.2003 р. ВАТ "Нікопольський з-д феросплавів" - економіст другої категорії З 16.01.2004 р. по теперішній час ПрАТ "СТРОЙАВТОСЕРВІС" (ВАТ "Агроспецмонтаж") (м.Одеса, вул. Моторна,4) - начальник транспортної дільниці обрано на посаду 29.04.2016 р. Обрання на посаду вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв товариства (протокол вiд 29.04.2016 р.).


1) посада* Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кушнiр Вiталiй Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи АМ, 258059, 01.02.2001, Криворiзьським РВ УМВС України в Днiпропетровський областi
4) рік народження*** 1981
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** юрисконсульт
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2016, 5 років
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту товариства: Бухгалтерский учет, финансовая аналитика Винагорода посадовій особі не сплачувалась, у тому числі у натуральній формі. Посадова особа Голова ревiзiйної комiсiї Кушнiр Вiталiй Володимирович (паспорт: серiя АМ номер 258059 виданий Криворiзьським РВ УМВС України в Днiпропетровський областi 01.02.2001) обрано на посаду 29.04.2016 р. На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв товариства (протокол вiд 29.04.2016 р.) посадова особа обрана членом ревiзiйної комiсiї. На пiдставi рiшення засiдання ревiзiйної комiсiї (протокол вiд 29.04.2016 р.) посадова особа обрана головою ревiзiйної комiсiї. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 5 рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - юрисконсульт.


1) посада* Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сакун Геннадiй Павлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи КЕ, 450565, 06.11.1996, Iллiчiвським МВ УМВС України в Одеськiй областi
4) рік народження*** 1974
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** юрисконсульт
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2016, 5 років
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту товариства: Бухгалтерский учет, финансовая аналитика Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Сакун Геннадiй Павлович (паспорт: серiя КЕ номер 450565 виданий Iллiчiвським МВ УМВС України в Одеськiй областi 06.11.1996) обрано на посаду 29.04.2016 р. Обрання на посаду вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв товариства (протокол вiд 29.04.2016 р.). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 5 рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - юрисконсульт.


1) посада* Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Антонов Сергiй Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи КМ, 455954, 04.04.2007, Овiдiопольським РВ ГУМВС України в Одеськiй областi
4) рік народження*** 1974
5) освіта*** Середня-спеціальна
6) стаж роботи (років)*** 1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** механiк
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2016, 5 років
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту товариства: Бухгалтерский учет, финансовая аналитика Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Антонов Сергiй Анатолiйович (паспорт: серiя КМ номер 455954 виданий Овiдiопольським РВ ГУМВС України в Одеськiй областi 04.04.2007) обрано на посаду 29.04.2016 р. Обрання на посаду вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв товариства (протокол вiд 29.04.2016 р.). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 5 рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - механiк.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

*** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова правлiнняАнтонов Анатолiй IвановичКК, 751040, 01.12.2001, Овiдiопольським РВ УМВС України в Одеськiй областi123425383.386458221234253000
Усього 1234253 83.38645822 1234253 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.