ПрАТ "СТРОЙАВТОСЕРВИС"

Код за ЄДРПОУ: 00910593
Юридична адреса: 65085 м. Одеса, вул. Моторна, б. 4
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "ГРАНТЬЕ" у вигляді ТОВ
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 21026423
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, будинок 15
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4420, 27.01.2011
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 326, П, 000326, 18.12.2015, 26.11.2020
Текст аудиторського висновку (звіту) ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА Адресат - Керівництву ПрАТ "СТРОЙАВТОСЕРВИС", НКЦПФР Звіт щодо фінансової звітності Опис аудиторської перевірки Ми провели аудит фінансових звітів ПрАТ "СТРОЙАВТОСЕРВИС", які додаються та які складають повний комплект фінансової звітності товариства, а саме: фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (баланс станом на 31 грудня 2016 року та звіт про фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату), стислий виклад суттєвих облікових політик. Відповідальність аудитора Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки 1.ПрАТ "СТРОЙАВТОСЕРВИС" станом на 31.12.2016 року має непокриті збитки у розмірі 754,3 тис. грн. Наявність збитків є суттєвою невизначеністю, яка може поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати свою діяльність, тому товариство може не бути здатним реалізувати свої активи та погасити свої зобов'язання в звичайному ході своєї діяльності. В ходi перевiрки Аудитор не може дати абсолютної гарантії щодо відсутності iснування загрози безперервностi дiяльностi Товариства згiдно з вимогами Мiжнародного стандарту аудиту 570 "Безперервнiсть". 2.Нами не були отримані підтвердження, які необхідні для отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів стосовно підтвердження статті дебіторської заборгованості, яка включена у звіт про фінансовий стан на 31.12.2016 року у розмірі 1 007,6 тис. грн. Відповідно ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуванні статті дебіторської заборгованості на зазначену суму, але можливий вплив на фінансову звітність цього викривлення, є суттєвим, але не всеохоплюючим для висловлення нашої умовно-позитивної думки. Умовно - позитивна думка На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПрАТ "СТРОЙАВТОСЕРВИС" станом на 31 грудня 2016 року та його фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до національних П(с)БО. Аудитор АКФ "ГРАНТЬЕ" /Тимофєєнко С.А./ 18.04.2017 року Україна, місто Одеса,
д/н
д/н
д/н