ПрАТ "СТРОЙАВТОСЕРВИС"

Код за ЄДРПОУ: 00910593
Юридична адреса: 65085 м. Одеса, вул. Моторна, б. 4
 

Річний звіт за 2015 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРОЙАВТОСЕРВИС" за ЄДРПОУ 00910593
Територія   за КОАТУУ 5110137300
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 41.20"
Середня кількість працівників, осіб 19    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса, телефон 65085 Одеська область Малиновський м. Одеса вул. Моторна, буд. 4 (048) 740-27-51

1. Баланс
на 31.12.2015

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 41529 41529
Основні засоби: 1010 3666 3621.5
первісна вартість 1011 8232 8232.2
знос 1012 (4566) (4610.7)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 45195 45150.5
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 6022 6092.7
у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 944 1008.1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 52 28.1
у тому числі з податку на прибуток 1136 30 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 16 5.1
Витрати майбутніх періодів 1170 613 613
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 7647 7747
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 1805 1805
Баланс 1300 54647 54702.5


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 370 370
Додатковий капітал 1410 0 0
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -778 -761.8
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 -408 -391.8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 41090 41139
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 3277 2963.3
товари, роботи, послуги 1615 10603 10899.8
розрахунками з бюджетом 1620 43 52.3
у тому числі з податку на прибуток 1621 15 0
розрахунками зі страхування 1625 12 11.3
розрахунками з оплати праці 1630 30 28.6
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 0 0
Усього за розділом III 1695 13965 13955.3
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 54647 54702.5

Примітки: д/в


Керівник

 

(підпис)

Антонов Анатолiй Iванович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Фурсова Алла Сергіївна