ПрАТ "СТРОЙАВТОСЕРВИС"

Код за ЄДРПОУ: 00910593
Юридична адреса: 65085 м. Одеса, вул. Моторна, б. 4
 

Річний звіт за 2015 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРОЙАВТОСЕРВИС"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) серія ААБ № 054683
3. Дата проведення державної реєстрації 14.09.1998
4. Територія (область)* Одеська область
5. Статутний капітал (грн) 370040
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 19
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

41.20" - БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ"

43.22" - МОНТАЖ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ, СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ"

68.20" - НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА"

10. Органи управління підприємства

Система корпоративного управління діє згідно принципів, передбачених статутом товариства. Управління Товариством здійснюють: Загальні збори Товариства, Наглядова рада Товариства, Правління Товариства та Ревізійна комісія.

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ФОРУ "Финанси та Кредит"
2) МФО банку 328823
3) Поточний рахунок 26002040068201
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку д/н
6) Поточний рахунок д/н