ПрАТ "СТРОЙАВТОСЕРВИС"

Код за ЄДРПОУ: 00910593
Юридична адреса: 65085 м. Одеса, вул. Моторна, б. 4
 

Річний звіт за 2015 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "ГРАНТЬЕ" у вигляді ТОВ
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 21026423
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, будинок 15
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4420, 27.01.2011
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 326, П, 000326, 18.12.2015, 26.11.2020
Текст аудиторського висновку (звіту) Звіт щодо фінансової звітності Адресат - Керівництву ПрАТ "СТРОЙАВТОСЕРВИС", НКЦПФР Опис аудиторської перевірки Ми провели аудит фінансових звітів ПрАТ "СТРОЙАВТОСЕРВИС", які додаються та які складають повний комплект фінансової звітності товариства, а саме: баланс станом на 31 грудня 2015 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та примітки до річної фінансової звітності. Аудиторська перевірка проведена у відповідності з вимогами та положеннями Закону України "Про аудиторську діяльність", інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, рік видання 2014, затверджених в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 320/1 від 29.12.2015 року, в тому числі у відповідності із МСА № 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА № 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора", № 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора". Аудитором були виконані процедури згідно вимог МСА 500 "Аудиторські докази", що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур Аудитор звертав увагу на доречність та достовірність інформації, що використовувалася ним як аудиторські докази, які необхідні Аудитору для обґрунтування аудиторської думки. У своїй роботі Аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки. Вибір процедур залежав від судження Аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, Аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є висловлення думки стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності. Фінансова звітність товариства підготовлена згідно з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку товариства станом на кінець останнього дня звітного року. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність Управлінський персонал несе відповідальність за подання цієї фінансової звітності відповідно до національних П(С)БО та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність аудитора Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки щодо повного комплекту фінансової звітності. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки ПрАТ "СТРОЙАВТОСЕРВИС" станом на 31.12.2015 року має непокриті збитки у розмірі 761,8 тис. грн. Наявність збитків є суттєвою невизначеністю, яка може поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати свою діяльність, тому товариство може не бути здатним реалізувати свої активи та погасити свої зобов'язання в звичайному ході своєї діяльності. В ходi перевiрки Аудитор не може дати абсолютної гарантії щодо відсутності iснування загрози безперервностi дiяльностi Товариства згiдно з вимогами Мiжнародного стандарту аудиту 570 "Безперервнiсть". Умовно - позитивна думка На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПрАТ "СТРОЙАВТОСЕРВИС" станом на 31 грудня 2015 року та його фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до національних П(с)БО. Інша допоміжна інформація Визначення вартості чистих активів. Згідно частині третій ст. 155 Цивільного кодексу України, якщо вартість чистих активів товариства є меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації. Вартість чистих активів ПрАТ "СТРОЙАВТОСЕРВИС" має від'ємне значення у розмірі 391,8 тис. грн. та статутний капітал складає 370 тис. грн. Т.ч., вартість чистих активів є меншою за статутний капітал товариства та на думку аудитора, товариство не дотримується вимог чинного законодавства. Стан корпоративного управління Система корпоративного управління діє згідно принципів, передбачених статутом товариства. Управління Товариством здійснюють: Загальні збори Товариства, Наглядова рада Товариства, Правління Товариства та Ревізійна комісія. Товариство щорічно проводить загальні збори по результатах господарської діяльності за відповідний рік, на яких розглядаються підсумки виробничо-фінансової діяльності, затвердження річного фінансового звіту, розподіл прибутків та інші питання, які належать до їх компетенції. Система внутрішнього аудиту (контролю) відсутня. Товариство проводить щорічну аудиторську перевірку за участю зовнішнього аудитора. Про призначення зовнішнього аудитора приймає рішення Наглядова рада. Протягом останніх трьох років аудиторські перевірки товариства проводилися у середньому 1 раз на рік та зовнішнього аудитора не змінювали. Взаємовідношення з зацікавленими особами здійснюються згідно з чинним законодавством Шахрайство при аудиті фінансової звітності. При проведеннi iдентифiкацiї та оцiнки аудиторських ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi") не виявлено обставин, що свiдчать про можливiсть шахрайства. Аудит активів у бухгалтерському обліку. За станом на 31.12.2015 року загальні активи ПрАТ "СТРОЙАВТОСЕРВИС" в порівнянні з даними на початок 2015 року збільшились на 0,1 % і відповідно складають 54 702,5 тис. грн. На думку аудитора, розкриття інформації за видами активів подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України. Аудит зобов'язань. Станом на 31.12.2015 року загальні зобов'язання Товариства збільшились до 55 094,3 тис. грн., тобто на 0,07 %. Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань здiйснюються вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 сiчня 2000 року за №20. Довгострокові зобов'язання, у вигляді довгострокового кредиту, станом на 31.12.2015 року відсутні. Поточні зобов'язання, станом на 31.12.2015 року, складають 13 955,3 тис. грн. Цільове фінансування станом на 31.12.2015 року складає 41 139 тис. грн. Нарахування та виплата заробiтної плати на товариствi здiйснюється у вiдповiдностi до "Кодексу України "Про працю", Закону України "Про оплату працi" та iнших законодавчих документiв. На товариствi здiйснюється нарахування оплати працi, згiдно штатного розкладу. Розрахунок заробiтної плати ведеться в розрахунково-платiжних вiдомостях головним бухгалтером товариства. Аудиторською перевiркою не встановлено порушень ведення облiку розрахунку. На думку аудитора, розкриття інформації за видами зобов'язань подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України. Аудит власного капіталу Станом на 31.12.2015 року загальний розмір власного капіталу ПрАТ "СТРОЙАВТОСЕРВИС" має від'ємне значення та складає 391,8 тис. грн., з яких статутний капітал складає 370 тис. грн., непокритий збиток складає 761,8 тис. грн. Наявність збитків є суттєвою невизначеністю, яка може поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати свою діяльність, тому товариство може не бути здатним реалізувати свої активи та погасити свої зобов'язання в звичайному ході своєї діяльності. В ходi перевiрки Аудитор не може дати абсолютної гарантії щодо відсутності iснування загрози безперервностi дiяльностi Товариства згiдно з вимогами Мiжнародного стандарту аудиту 570 "Безперервнiсть". Заявлений у установчих документах статутний капітал товариства сплачений у повному обсязі. Загальна сума випуску iменних простих акцiй становить 370 040,00 грн., кiлькiсть акцiй 1 480 160 штук, номiнальною вартiстю 0,25 грн. Збільшення власного капіталу відбулося за рахунок отриманого прибутку поточного року. На думку аудитора, розкриття інформації про власний капітал в балансі Товариства в повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства України. Підтвердження реальності та точності фінансових результатів діяльності ПрАТ "СТРОЙАВТОСЕРВИС" відображених у фінансовій звітності Чистий прибуток поточного року складає 16,2 тис. грн. Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про доходи та витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності ґрунтується на П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати" та П(С)БО 15 "Доходи", П(С)БО 16 "Витрати". За 2015 рік Товариство отримано доходів у сумі 1 618,9 тис. грн. Найбільшу частину в доходах складають доходи від основної діяльності. Витрати Товариства за 2015 рік складають 1 602,7 тис. грн. Основними складовими витрат є загально-адміністративні витрати та витрати щодо оплати послуг та придбання матеріалів, для ведення основної діяльності. Фiнансовий результат дiяльностi товариства ведеться на рахунку 79 "Фiнансовi результати". Директор АКФ "ГРАНТЬЕ" /Пархоменко О.С./ 20.04.2016 року Україна, місто Одеса, проспект Адміральський 33-А, оф. 210
д/н
д/н
д/н