ПрАТ "СТРОЙАВТОСЕРВИС"

Код за ЄДРПОУ: 00910593
Юридична адреса: 65085 м. Одеса, вул. Моторна, б. 4
 

Річний звіт за 2015 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); Вiдкрите акцiонерне товариство засноване на пiдставi рiшення регiональ- ного вiддiлення Фонду державного майна України у 1995 року шляхом перетво- рення у процесi приватизацiї орендного пiдприємства у вiдкрите акцiонерне товариство "Агроспецмонтаж" i є його правоприємником. З часу свого заснування товариство займається господарською та комерцiйною дiяльнiстю з метою одержання прибутку на внесений капiтал i використання його для розвiтику товариства. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 29 квiтня 2011 року була проведена змiна типу та назви товариства з ВАТ "Агроспецмонтаж" на ПрАТ "СТРОЙАВТОСЕРВИС", а також була проведена дематерiалiзацiя цiнних паперiв в бездокументарну форму iснування цiнних паперiв. Структура ПрАТ "СТРОЙАВТОСЕРВИС" складається з наступних пiдроздiлiв: 1.Столярнi майстернi; 2.Склад матерiалiв; 3.Виробничу базу. Органiзацiйна структура управлiння ПрАТ "СТРОЙАВТОСЕРВИС" має наступний вигляд: 1. Голова правлiння - виконує функцiї керiвника товариства i є вiдповiдальною особою за фiнансово-господ iнку запасiв (матерiалiв, сировини, палива), комплектуючих виробiв та напiвфабрикатiв, при вiдпусцi у виробництво чи iншому вибуттi пiдприємство здiйснює за методом середньозважувальної собiвартостi; оцiнку запасiв (куплених товарiв для розд Пiдтвердження вiдповiдностi даних фiнансової звiтностi ПрАТ "СТРОЙАВТОСЕРВИС" даним облiку та вiдповiдностi даних окремих форм звiтностi мiж собою. Фiнансова звiтнiсть пiдприємства складена вiдповiдно до статей 11-14 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть" та згiдно П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi".
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; Структура ПрАТ "СТРОЙАВТОСЕРВИС" складається з наступних пiдроздiлiв: 1.Столярнi майстернi; 2.Склад матерiалiв; 3.Виробничу базу. Органiзацiйна структура управлiння ПрАТ "СТРОЙАВТОСЕРВИС" має наступний вигляд: 1. Голова правлiння - виконує функцiї керiвника товариства i є вiдповiдальною особою за фiнансово-господ запасiв (матерiалiв, сировини, палива), комплектуючих виробiв та напiвфабрикатiв, при вiдпусцi у виробництво чи iншому вибуттi пiдприємство здiйснює за методом середньозважувальної собiвартостi; оцiнку запасiв (куплених товарiв для роз Пiдтвердження вiдповiдностi даних фiнансової звiтностi вiдкритого акцiонерного товариства "Агроспецмонтаж" даним облiку та вiдповiдностi даних окремих форм звiтностi мiж собою. Фiнансова звiтнiсть пiдприємства складена вiдповiдно до статей 11-14 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть" та згiдно П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi". Дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження відсутні. Зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не відбувалися.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; - середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу 19 (осіб), - середньої чисельності позаштатних працівників немає - осіб, які працюють за сумісництвом 1 (осіб), - чисельності працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) немає - фонд оплати праці 412,24 тис. грн. - кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента. -зменьшення ФОП у зв'язку зі звільненням за власним бажанням працівників
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Не належить
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; немає
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду товариству не поступало.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Оцiнку запасiв (матерiалiв, сировини, палива), комплектуючих виробiв та напiвфабрикатiв, при вiдпусцi у виробництво чи iншому вибуттi пiдприємство здiйснює за методом середньозважувальної собiвартостi; оцiнку запасiв (куплених товарiв для розд Пiдтвердження вiдповiдностi даних фiнансової звiтностi приватного акціонерного товариства "Стройавтосервис" даним облiку та вiдповiдностi даних окремих форм звiтностi мiж собою. Фiнансова звiтнiсть пiдприємства складена вiдповiдно до статей 11-14 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть" та згiдно П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi". Облiкова полiтика на пiдприємствi затверджено наказом голови правлiння "Про облiкову полiтику пiдприємства". Аналiз принципiв побудови, методiв i процедур застосування облiкової полiтики пiдприємства свiдчить, що вона, в цiлому, вiдповiдає всiм вимогам НП(С)БУ, чинного законодавства України до складання фiнансової звiтностi.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Будівництво будівель,надання в оренду власного нерухомого майна підприємством було продано нежитлових приміщень ., було надано в оренду власних офісних, складських приміщень та майданчиків загальною площею 5757,4 кв.м. Послуги, що надає емiтент є переспективними та користуються значним попитом у населення регiону. розширення ринку збуту вiдповiдних послуг є прiоритетною задачою емітента Залежність не спостерігається м. Одеса та Одеська область Основним ризиком в діяльності емітента є зниження покупної можливості споживачів послуг та можливе подорожчання будівельних матеріалів Одеса та Одеська область, метод збуту - прямий продаж Цiни на сировину є стабiльними, доступними, пропозицiя на ринку сировини задовольняє потреби емiтента. Емiтент розробляє ефективну полiтику застосування в галузi нових технологiй, проводить тендерний вiбiр постачальникiв продукцiї, прiоритетними засадами визанчає якiсть та безпеку на виробництвi. основними методами є: визначення оптимальної цiни на конкрентному ринку з урахуванням ринкових умов; аналiз цiн конкурентiв; аналiз i розробка ефективної полiтики знижок; аналiз торгових потокiв, аналiз ефективностi каналiв збуту; методи стимулювання попиту; розробка ефективних каналiв збуту; розробка ефективної рекламної полiтики. Нарощування обсягiв виробництва, залучення iнвестицiй, розвиток партнерських відносин кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання - 10 постачальникiв
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; Протягом 2013 року придбання ОЗ не було, вибуття здійснено на 1180 тис. грн. Придбанi основнi засоби на пiдставi Актiв приймання-передачi прийняти у експлуатацiю. Протягом 2014 року придбання та вибуття ОЗ не було. Протягом 2015 року придбання ОЗ не було. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування; Не планує
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; немає
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Основнi засоби утримуються з метою використання їх у процесi виробництва, постачання товарiв, надання послуг та для здавання їх в оренду iншим особам, а також для здiйснення адмiнiстративних функцiй. Очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) необоротних активiв бiльше одного року. Необорнi активi на пiдприємствi представленi лише виробничими фондами. В бухгалтерському облiку i звiтностi iнформацiя про основнi засоби та iншi необоротнi активи розкрита у вiдповiдностi з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби". Облiк операцiй пов'язаннях з орендою основних засобiв вiдповiдають вимогам визначених у П(С)БО 14 "Оренда". Синтетичний облiк основних засобiв ведеться на рахунку 10 "Основнi засоби" у журналi ордерi № 4. Необоротнi активи вiдображаються в бухгалтерському облiку за первiсною i переоцiненою вартістю. Місцезнаходження активів: м. Одеса, вул. Моторна,4
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; У пiдприємства є велика кiлькiсть iстотних проблем, котрi впливають на дiяльнiсть емiтента: Високi вiдсотки за користування кредитом ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень;
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; Виплачені штрафні санкції за порушення в сфері містобудування
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Пiдприємство дiє на пiдставi самофiнансування.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; У приватного акцiонерного товариства "Стройавтосервис" немає складених, але не виконаних договорiв на 31 грудня 2015 року
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Товариство у наступному перiодi планує вийти з скрутного становища таким чином: 1. Одержати банковський кредит Необхiднiсть в оновленi обладнання стримує потужностi пiдприємства
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; Через відсутність фінансування, витрати на розробку та дослідження відсутні.
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; Відсутні
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Необхiднiсть в оновленi обладнання стримує потужностi пiдприємства.