ПрАТ "СТРОЙАВТОСЕРВИС"

Код за ЄДРПОУ: 00910593
Юридична адреса: 65085 м. Одеса, вул. Моторна, б. 4
 

Річний звіт за 2015 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Антонов Анатолiй Iванович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

20.04.2016

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРОЙАВТОСЕРВИС"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 00910593
4. Місцезнаходження УКРАЇНА, 65085, Одеська область, Малиновський, м. Одеса, вул. Моторна, буд. 4
5. Міжміський код, телефон та факс (048) 740-27-51, 740-27-51
6. Електронна поштова адреса acm@te.net.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

20.04.2016

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

№ 78 (2332), Вiдомостi НКЦПФР

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

22.04.2016

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.stroyavto.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)