ПрАТ "СТРОЙАВТОСЕРВИС"

Код за ЄДРПОУ: 00910593
Юридична адреса: 65085 м. Одеса, вул. Моторна, б. 4
 

Особлива інформація на 23.10.2017

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

120.10.201754476.90054476.900100.000
Зміст інформації:
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "СТРОЙАВТОСЕРВИС" вiд 20.10.2017 р. прийняте рiшення щодо попереднього схвалення укладення Товариством значних правочинiв, у тому числi, правочинiв, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн до умов: депозитних договорiв, договорiв про надання або отримання фiнансових позик, договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорiв оренди нерухомого майна, договорiв найму (оренди) автотранспортних засобiв, договорiв вiдступлення права вимоги, договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, послуг тощо, правочинiв пов'язаних з укладенням мирових угод, договорiв про внесення змiн та доповнень до цих договорiв, тощо, що вчинятимуться Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття цього рiшення, за якими ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв або становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Сукупна вартiсть правочинiв не повинна перевищувати 100 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить - 54476,9 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) становить - 100 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1236253 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 1234253 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 1234253 шт, "проти" - 0 шт.